ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07 października 2021r. (ul. Łazienna, Orła Białego)

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-07 12:17:19 przez Monika Napiórkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
z dnia 07 października 2021 roku
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz działek gruntu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Miasta  Lidzbark Warmiński:
 
 1. Działka położona przy ulicy Łaziennej, oznaczona w obrębie 11 numerem 4/1 o pow. 9m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00015087/1.
Cena nieruchomości - 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) + należny podatek VAT
     
      2. Działka położona przy ulicy Łaziennej, oznaczona w obrębie 11 numerem 6/1 o pow.  8m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00015061/3.
Cena nieruchomości - 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) + należny podatek VAT
 
      3. Działka położona przy ulicy Orła Białego, oznaczona w obrębie 11 numerem 2/3 o pow.  47m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00015069/9.
Cena nieruchomości - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) + należny podatek VAT
 
Działki przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej, oznaczonej w obrębie 11 numerem ewidencyjnym 3 o pow. 697m2.
 
Działki nr 11-6/1 oraz 11-4/1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbarka Warmińskiego, oznaczone są symbolem KDW.05- droga wewnętrzna – Projektowane drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego 10m i jezdni 5,5m. Obowiązuje wykonanie chodników.
 
Działka 11-2/3 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbarka Warmińskiego, oznaczona jest symbolami:
 ZP.01- Tereny zieleni urządzonej (miejskiej):
 1. przeznaczenie podstawowe: istniejąca zieleń urządzona miejska,
 2. przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
 3. zasady zagospodarowania terenu:
 1. zieleń wysoka i niska,
 2. dopuszcza się możliwość podziału terenu tak, aby utworzyć funkcjonalną całość z sąsiednią działką zabudowy usługowo-handlowej (UH.01),
 3. zakaz zabudowy z wyjątkiem inwestycji opisanych w §8 ust. 1 pkt 5.
oraz UH.01- Teren zabudowy usługowo- handlowej:
 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-handlowa,
 2. przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
 3. zasady zagospodarowania terenu:
 1. adaptuje się istniejącą na terenie zabudowę wraz z infrastruktura techniczną,
 2. powierzchnia minimalna działki budowlanej,
 3. dopuszczenie funkcji mieszkaniowej jest możliwe w przypadku zabezpieczenia normatywnych wartości hałasu od drogi krajowej Nr 51, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 4. obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej przylegającej do obszaru opracowania planu, znajdującej się po za jego granicami.
 
Nabyty grunt musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
 
Uwaga ! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)  winne są złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 07 października 2021 r. do dnia 28 października 2021r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-07 12:15:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Napiórkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-07 12:17:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Napiórkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 12:17:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony