ˆ

Centralny rejestr umów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Centralny rejestr umów 2021 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2021
L.p.
Numer umowy
Przedmiot umowy
Kwota umowy
Data Zawarcia
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 GKI.273.181.2020 świadczenie usług usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta 102 886,04 05.01.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
2 GKI.273.202.2020 świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta 60 000,00 05.01.2021 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
3 PAiN.1.1.2021.PS Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób             z problemem alkoholowym 20 zł za 1 godz. 04.01.2021 ,,ExLibro" Monika Wielgo
4 PAiN.1.3.2021.PS udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym 70 zł za 1 godz. -198 godzin 04.01.2021 Irena Gorczyca
5 PAiN.1.4.2021.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom             z problemem alkoholowym 100 zł za 1 godz. -148,5 godzin 04.01.2021 Elwira Apanowicz
6 PAiN.1.8.2021.PS realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu
1.200,00           za 1 mies
04.01.2021 Zespół Opieki Zdrowotnej
7 PAiN.1.2.2021.PS udzielenie pomocy psychologicznej osobom               z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin 100 zł za 1 godz. - 102 godz 04.01.2021 Jacek Sękiewicz
8 PAiN.1.7.2021.PS udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy          w rodzinie 100 zł za 1 godz - 102 godzin 04.01.2021 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
9 PAiN.1.9.2021.PS realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 za 1 mies 04.01.2021 Zespół Opieki Zdrowotnej
10 PAiN.1.5.2021.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię -30 opinii  w roku 04.01.2021 Irena Sołkiewicz
11 PAiN.1.6.2021.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię - maksymalnie 30 opinii sądowych 04.01.2021 Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz
12 PAiN.273.1.10.2021.PS sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego 20 zł za 1 godz. 05.02.2021 Firma Sprzątająca - Krystyna Wielgo
13 GKI.272.1.2021 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 121 800,00 11.02.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
14 GKI.272.2.2021 Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 109 207,50 11.02.2021 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,, Wrzos" Dominik Czekała
15 Umowa nr 290/01/2021 Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS 5166,00 27.01.2021 ,,Open Nexus"
16 GKI.272.2.2021 budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej przy ul.Polnej 36 132 717,00 12.03.2021 GM STARBUD SP.ZO.O.
17 Aneks nr 1/2021 do umowy GKI.273.211.2020 Kontrola stanu technicznego dróg na terenie miasta i obiektów mostowych 8 093,40 26.02.2021 LECHMAN + PARTNER POLSKA SP.ZO.O.
18 GKI.273.17.1.2021 Dostawa materiałów budowlanych: kostek brukowych betonowych,obrzeży i krawężników betonowych 24 105,00 19.03.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
19 GKI.273.17.2.2021 Dostawa materiałów budowlanych:cementu 10 320,00 19.03.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
20 GKI.273.17.3.2021 Dostawa materiałów budowlanych:piasku 22 000,00 19.03.2021 ,,JAN-BAR" S.C. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
21 GKI.273.25.2021 wykonanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z mapą będąca elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej         w systemie GIS 27 000,00 04.03.2021 MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna
22 GKI.273.22.2.2021 Naprawa dróg gruntowych          np: uzupełnienie ubytków tłuczniem,mechaniczne wyrównanie  i uzupełnienie ubytków pospółką, mechaniczne odtworzenie koryta drogi lub ciągu pieszego 14 442,90 29.03.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
23 GKI.273.22.1.2021 Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni        i wykonania łaty 62 654,00 29.03.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
24 GKI.273.40.1.2021 Wynajem sprzętu budowlanego      i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz      z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 1 22 632,00 08.03.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
25 GKI.273.40.2.2021 Wynajem sprzętu budowlanego     i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz      z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 2 26 248,20 08.03.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
26 GG.273.11.2021 JB Prace geodezyjne w granicach      i poza granicami administracyjnymi miasta 29 040,00 01.03.2021
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne 
Andrzej Wobalis
27 GG.273.12.1.2021 JB Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta 10 688,70 11.03.2021 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
28 GG.273.12.2.2021 JB Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach   i poza granicami administracyjnymi miasta 12 238,50 11.03.2021 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
29 GG.273.10.2021 JB Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków mieszkalnych                 i użytkowych 2 200,00 24.03.2021 ASPeM  Budownictwo Specjalistyczne Przemysław Muszalski
30 GKI.273.47.2021 wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót 60 000,00 02.04.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
31 GKI.273.46.2021 konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warmińskim 13 700,00 02.04.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
32 GKI.273.71.2021 Naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów           - przełożenie lub wymiana płytek lub kostek betonowych i regulacja krawężników 14.902,50 11.05.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
33 Aneks nr 1/2021do umowy nr PZiZP.273.1.2020 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. 7 400,00 06.05.2021 MD PROJECT  Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
34 GKI.273.76.2021 budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul.Wysokiej Bramy 18 770,00 07.06.2021 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
35 GKI.272.5.2021 dostawa urządzenia sieciowego UTM 15 006,00 18.05.2021 MIECZ NET Karol Labe
36 GKI.273.66.2021 dostawa i zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul.Konarskiego 19 999,80 21.05.2021 Zakład stolarski- Waldemar Nowak
37 GKI.273.76.2021 budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ            w Lidzbarku Warmińskim max 2.400,00 04.06.2021 Inż-bud Paweł Miliński
38 Aneks nr1/2021 do umowy GKI.273.47.2021 wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót 60 000,00 19.04.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
39 GKI.273.52.2021 wykonanie i dostawa jednej wolnostojącej tablicy informacyjnej dla realizacji projektu ,,Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim" 713,40 05.05.2021 Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa
40 GKI.273.51.2021 Wykonanie oświetlenia przy        ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim w zakresie II-etapu budowy oświetlenia ulic osiedla Kościuszki 82 985,85 12.05.2021 Spółdzielnia Wielobranżowa,,Niegocin"
41 GKI.272.4.2021 dostawa sprzętu komputerowego   i usługi wdrożenia w ramach projektu pn:.,Opracowanie             i wdrożenie e - usług                  dla społeczeństwa miasta 179 580,00 18.05.2021 ITerka 24 Pogotowie Informatyczne Michał Kawczyński
42 GKI.272.9.2021 Budowa parkingu przy ul.Nowej      i przy ul. Wiejskiej 819 887,79 02.06.2021 ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł
43 GKI.273.44.2021 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,, Budowa parkingu przy  ul Nowej i ul.Wiejskiej" 8 364,00 02.06.2021 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
44 GKI.272.6.2021 dostawa aplikacji obsługi rady gminy w ramach projektu pn:.,Opracowanie i wdrożenie       e - usług dla społeczeństwa miasta 86 502,21 18.05.2021 MWC Spółka zo.o.
45 GKI.273.84.2.2021 dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim 11 328,00 10.06.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
46 GKI.273.84.1.2021 dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim 10 140,00 10.06.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
47 GKI.273.84.3.2021 dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim        - zadanie nr 4- dostawa krawężników betonowych 15 283,20 10.06.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
48 GKI.273.84.4.2021 dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim        - zadanie nr 5 - dostawa obrzeży trawników betonowych 1 564,00 10,06.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
49 GKI.272.7.2021 Dostawa centralnej platformy         e- usług mieszkańca - Aplikacji komunikacji 69 495,00 18.05.2021 Mediapark Spółka ZO.O.
50 GKI.272.10.2021 Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej 1.780.188,14 17.06.2021 BUDOKOP  Piotr Głodowski
51 GKI.272.11.2021 Budowa nowej ulicy Dąbrowskiego   - Kolejowa wraz z przebudową infrastruktury technicznej 1.104.830,23 17.06.2021 BUDOKOP  Piotr Głodowski
52 GKI.273.50.2021 Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 31 500,00 18.06.2021 Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz
53 GKI.273.95.2021
Utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni  na dwóch rondach.
1) ul. Poniatowskiego                     i ul.Olsztyńskiej,
2). ul. Olsztyńskiej  i ul.Wiejskiej
20 000 16.06.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
54 PAiN.273.1.14.2021.PS
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej         - siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
14.06.2021 Krzysztof Radke
 
55 PAiN.273.1.13.2021.PS Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej  -siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
14.06.2021 Grażyna Rysik-Rakowska
56 GKI.273.64.2021 Budowa nowej drogi łączącej ul.Dąbrowskiego z ul.Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz przebudowa ul.Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej 11 070,00 17.06.2021 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT"
57 GKI.273.37.2021 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu,,Budowa pawilonu zdrowia 48 585,00 16.06.2021 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT"
58 GKI.272.8.2021 Dostawa centralnej platformye-usług mieszkanca-Aplikacji zarządzania zasobami informacji przestrzennej 147 369,99 10.06.2021 ,,GISON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59 GKI.273.81.2021 Pełnienie kompleksowego nadzoruinwestorskiego nad realizacja projektu ,,Termodernizacja Przedszkola Nr5 ,,Piąteczka"  w Lidzbarku Warm. 7 170,00 16.06.2021 INWEST - BUD Mariusz Piórkowski
60 GKI.273.72.2021 Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla planowanego projektu ,,Przebudowa ulic gminnych" ul..Kanałowa i ul.Grabowskiego 20 000,00 10.06.2021 Usługi projektowe-Krzysztof Pyliński
61 GKI.273.104.2021 dostarczenie i montaż dwóch nowych wiat przystankowych 18 819,00 22.06.2021 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz
62 GKI.273.96.2021 Dostawa materiałów budowlanych ,,Budowa parkingu za Urzędem miejskimi budynkiem ZOZ" 80 078,40 25.06.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
63 GKI.272.12.2021 Termodernizacja przedszkola nr 5 785 685,68 28.06.2021 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,LECH BUD" Sp.zo.o.
64 PAiN.273.1.12.2021.PS zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci             z rodzin z problemem alkoholowym 48 450,00 09.06.2021 Robert Sajnaj - LUTUR
65 GKI.273.104.2021 dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy otwartej strefie aktywności na ul.Astronomów 20 000,00 12.07.2021 Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz
66 GKI.272.13.2021 Budowa pawilonu zdrowia wraz       z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim 16 294 555,19 20.07.2021 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak
67 GKI.273.124.2021
Dostawa materiałów budowlanych   w zwiazku               z realizacją zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul.Wiejskiej nr 33,35,37           w Lidzbarku Warmińskim"
19 952,00 22.07.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
68 PAiN.273.1.13.2021.PS Dofinansowanie  Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 5000,00 21.07.2021 Zepół Opieki Zdrowotnej
69 GKI.273.151.2021 Produkcja filmu promocyjnego oraz wykonanie dokumentacji fotokraficznej i filmowej przedsiewzięcia ,,Budowa pawilonu zdrowia wraz z powstałą infrastrukturą uzdrowiskową" 13 000,00 19.08.2021 Michał Misztal
70 GKI.273.144.2021 Organizacja jednodniowej konferencji otwierającej projekt,,Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostłą infrastrukturą uzdrowiskową" 14 900,00 18.08.2021 GRUPA WM Spółka z o.o.
71 GKI.273.147.2021 wymiana nawierzchni pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.pod tzw.,, gniazdem" na dopady komunalne przy ul.Kruczej 11 406,98 19.08.2021 ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł
72 GKI.273.145.2021 obudowa śmietnika przy ulicy Kruczej 20 000,00 12.08.2021 ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł
73 GKI.273.157.2021 wykonanie ławek oraz altany wraz z montażem w ramach projektu zagospodarowania terenu,,Zielony Park" - ul.Ornecka 19 950,00 01.09.2021 Panoramic House Jacek Krawczyk
74 GKI.273.149.2021 Utworzenie przystanków autobusowych wraz z oznaczeniem oraz dostosowanie istniejących progów zwalniających do potrzeb komunikacji autobusowej. 95 712,71 06.09.2021 ,,BUD-REM" Piotr Owsiany
75 PZiZP.273.7.2021 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. 35 000,00 07.09.2021 MD PROJECT  Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Stramko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 13:57:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 13:58:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Stramko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15 11:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »