ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb Tahami Fish Sp. z o.o. o budynek magazynowo- produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 7”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-30 14:26:01 przez Anna Jasiun

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                  Lidzbark Warmiński 26.05.2022r.
GK.6220.1.2022.MP
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
       o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022r. poz.1029 t.j.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że w dniu 26.05.2022r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb Tahami Fish Sp. z o.o. o budynek magazynowo produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 7”.
 
 
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
    ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 30.05.2022 r.
 
 
 
                                           Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
 
                                                                                             Tomasz Nykiel
 
                                           
     
 
 
            
                                                                                                 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony