ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej, znak: GK.6220.4.2022.MP

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-11 15:55:52 przez Kamil Mazurowski

Akapit nr - brak tytułu

  GK.6220.4.2022.MP                                                                                                                                        Lidzbark Warmiński, dnia 10.08.2022r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński ‘’
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2022 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 11.08.2022r.
 
                                                                             
                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                           Jacek Wiśniowski
                                                                                                                                                            
 
Otrzymują :
  1. Strony postępowania w formie obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  2. a/a
 
Do wiadomości:
 
1. Pełnomocnik Inwestora:Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii środowiska Codex
    Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
    ul. Stachury 9 , 63-000 Środa Wlkp.
 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
    Wydział Spraw terenowych I
    ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Orła Białego 6,
    11-100 Lidzbark Warmiński
 
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
    Zarząd Zlewni w Olsztynie
     ul. Partyzantów 1/2,
     10-522 Olsztyn
« powrót do poprzedniej strony