ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie i działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                   Lidzbark Warmiński 25.08.2022r.
GK.6220.4.2022.MP
 
 
 
                                                  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
       Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2022 r. poz.1029 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że w dniu  24.08.2022r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie i działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński”.
 
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 26.08.2022 r.
 
 
                                                                                                             B U R M I S T R Z
                                                                                                        
                                                                                                             Jacek Wiśniowski
                                                                                                          
 
 
                                                                 
                                                                                             

Załączniki

 • Decyzja (PDF, 6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-08-26 14:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-08-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-26 14:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-26 14:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26 15:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej, znak: GK.6220.4.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

  GK.6220.4.2022.MP                                                                                                                                        Lidzbark Warmiński, dnia 10.08.2022r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński ‘’
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2022 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 11.08.2022r.
 
                                                                             
                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                           Jacek Wiśniowski
                                                                                                                                                            
 
Otrzymują :
 1. Strony postępowania w formie obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
 
Do wiadomości:
 
1. Pełnomocnik Inwestora:Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii środowiska Codex
    Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
    ul. Stachury 9 , 63-000 Środa Wlkp.
 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
    Wydział Spraw terenowych I
    ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Orła Białego 6,
    11-100 Lidzbark Warmiński
 
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
    Zarząd Zlewni w Olsztynie
     ul. Partyzantów 1/2,
     10-522 Olsztyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-11 15:53:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-11 15:55:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-11 15:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "MARDOM" Mariusz Hermanowicz, ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński zlokalizowanego na działce o nr. geod. 102, obręb Lidzbark 6, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie do kanalizacji deszczowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, ul. Piłsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-05 13:02:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-05 13:05:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-05 13:05:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej, znak: GK.6220.3.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.3.2022.MP                                  
                           Lidzbark Warmiński, dnia 13.07.2022r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Zbieraniu odpadów złomów metali  w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Szwoleżerów 18 na części działki nr 102 obręb ewidencyjny 6‘’.
                     
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego  ogłoszenia, zawiadomienie lub doręczenie które podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 14.07.2022 r.
 
                                                                                                                                                                          BURMISTRZ                                                                                                     
                                                                                                                   Jacek Wiśniowski
Do wiadomości:
1.PHU MARDOM Mariusz Hermanowicz
ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 09:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 09:55:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 09:55:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Pobór wód leczniczych termalnych ze złoża Lidzbark Warmiński otworem GT-1 na działce nr 45/13 obręb 0009 w Lidzbarku Warmińskim ul. Kąpielowa 1”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                  Lidzbark Warmiński 06.07.2022r.
GK.6220.2.2022.MP
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022r. poz.1029 t.j.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że w dniu 06.07.2022r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Pobór wód leczniczych termalnych ze złoża Lidzbark Warmiński otworem GT-1 na działce nr 45/13 obręb 0009 w Lidzbarku Warmińskim ul. Kąpielowa 1”
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 08.07.2022r.
 
                   
 
 
              Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                       Tomasz Nykiel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 10:09:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-08 10:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 10:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, znak: GK.6220.4.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lidzbark Warmiński, dnia 22.06.2022r.
GK.6220.4.2022.MP
  
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lidzbarka  Warmińskiego
  o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( DZ.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2022r. poz. 1029)
  Zawiadamiam
że na podstawie wniosku z dnia 23.05.2022r. , złożonego przez  pełnomocnika wnioskodawcy firmy  DUON Dystrybucja  Sp. z o.o. ul. Batorowska 15, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo   zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na,, Budowa instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński ‘’  . Na podstawie  art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
                Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zgodnie z  art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
                Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14 ( po uprzednim uzgodnieniu 
pod numerem 89 767 85 20) w godz. 8:00- 16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej , za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 37  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz.  1839).
 
                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie, Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
 w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnień.
               Strona może działać przez pełnomocnika , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
                 Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
                W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego . W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ulicy Świętochowskiego 14.
                 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania
o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania , zawiadomienie lub doręczenie uważa się
 za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                               Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 24.06.2022r.
                                                                                                                       
 
                                    Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                                       Tomasz Nykiel
 
 
 
Otrzymują :
 1. Strony postępowania ( wykaz stron w aktach sprawy) w formie obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
 
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Inwestora:
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii środowiska Codex
Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
Ul. Stachury 9 , 63-000 Środa Wlkp.
 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Wydział Spraw terenowych I
ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
 
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Olsztynie
ul. Partyzantów ½, 10-522 Olsztyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-24 09:36:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-24 09:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-24 09:38:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31.05.2022 r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej , znak: GK.6220.2.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.2.2022.MP                                                     
        Lidzbark Warmiński, dnia 31.05.2022 r.
 
 
 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Pobór wód leczniczych termalnych ze złoża LIDZBARK WARMIŃSKI otworem GT-1 na działce nr 45/13 obręb 0009 w Lidzbarku Warmińskim ul. Kąpielowa 1”.
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego  ogłoszenia, zawiadomienie lub doręczenie które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego
w sprawie materiału.
                                                         Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 02.06.2022r.                                                                                    
                                                                                                       
                                Z up. Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                                                Tomasz Nykiel
 
0trzymują :
 1. Strony postępowania ( wykaz stron w aktach sprawy) przez zawiadomienie - obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
Do wiadomości:
 1. TERMY WARMIŃSKIE Sp. z o.o.
           ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-02 14:02:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-02 14:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02 14:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb Tahami Fish Sp. z o.o. o budynek magazynowo- produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 7”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                  Lidzbark Warmiński 26.05.2022r.
GK.6220.1.2022.MP
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
       o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022r. poz.1029 t.j.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że w dniu 26.05.2022r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb Tahami Fish Sp. z o.o. o budynek magazynowo produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 7”.
 
 
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 30.05.2022 r.
 
 
 
                                           Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
 
                                                                                             Tomasz Nykiel
 
                                           
     
 
 
            
                                                                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 14:23:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 14:26:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 14:47:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie, znak: GK.6220.1.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.1.2022.MP                                                              Lidzbark Warmiński, dnia 06.05.2022r.
 
 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb Tahami Fish Sp. z o.o.  o budynek magazynowo – produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 7”.
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 09 maja 2022 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                 
                                                                                         
                                                                                                  Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego   
                                                                                     Tomasz Nykiel 
                                                                                                               
                                                                                
 
Do wiadomości:
1.Tahami Fish Sp. z o.o.
 ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 13:41:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 13:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 13:42:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, znak: GK.6220.3.2022.MP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lidzbark Warmiński, dnia 28.04.2022 r.
GK.6220.3.2022.MP
  
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lidzbarka  Warmińskiego 
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.  DZ.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2373 ze zm.)
  Zawiadamiam
że na podstawie wniosku z dnia 13.04.2022 r. , złożonego przez firmę Mariusz Hermanowicz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo MARDOM, ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Zbieraniu odpadów złomów metali
w Lidzbarku Warmińskim, ul. Szwoleżerów 18 na części działki nr 102 obręb ewidencyjny 6 ”.

Na podstawie  art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
                Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zgodnie z  art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
                Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14 ( po uprzednim uzgodnieniu 
pod numerem 89 767 85 20) w godz. 8:00- 16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej , za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 83  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.
 z 2019 r. poz.  1839).
 
                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie, Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
 w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnień.
               Strona może działać przez pełnomocnika , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
                 Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
                W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego . W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ulicy Świętochowskiego 14.
                 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania
o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania , zawiadomienie lub doręczenie uważa się
 za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 04.05.2022 r.
 
                  Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                       Tomasz Nykiel
                                                                                                                 
                             
                                                          
                                                                                                                                                                                 
 
Otrzymują :
 1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
 
Do wiadomości:
1. PHU MARDOM Mariusz Hermanowicz
ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Wydział Spraw terenowych I
ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Olsztynie
ul. Partyzantów ½, 10-522 Olsztyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 09:57:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 09:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 09:57:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji