ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIULETYNU INFROMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 
Urząd  Miejski w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://bip.lidzbarkw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.06.04
Data ostatniej aktualizacji:  2021.06.04
Stan dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne cyfrowo:
 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od czerwca 2021 r. staramy się publikować wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 3. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.17
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Ulatowska. Kontakt:  , tel. +48 89 767 85 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski jest Aneta Ulatowska,  , tel.+48 89 767 85 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących https://bip.lidzbarkw.pl  odpowiada:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim:
e-mail:   tel. +48 89 767 85 00
Koordynator ds. dostępności: Aneta Ulatowska
e-mail: 
tel. +48 89 767 85 30  
 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego:
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
e-mail: 
tel. +48 89 767 85 00
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Urzędu Miejskiego mieści się przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim.
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Do budynku urzędu prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony ulicy  Aleksandra Świętochowskiego oraz drugie wejście od strony parkingu ( w chwili obecnej trwa remont parkingu) a także wejście boczne. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Dla klientów przeznaczone jest wejście główne, przed którym znajdują się schody ułożone w linii prostej, składające się z czterech stopni i spocznika. Wejście główne zostało dodatkowo wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz barierki po obu stronach. Do wejścia do budynku prowadzą drzwi  przeszklone, dostępne dla osób na wózku inwalidzkim , następnie znajduje się  przedsionek z drzwiami przeszklonymi prowadzącymi do  głównego holu urzędu.
Drugie wejście tj. od strony parkingu  i wejście boczne  nie zostało przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Zarówno przed i jak i za drzwiami znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa. Budynek urzędu jest  budynkiem wielokondygnacyjnym, bez windy. Ciągi komunikacyjne w budynku są w większości bezkolizyjne, nie posiadają progów. Zakręty na parterze w przeważającej większości posiadają odpowiednią powierzchnię manewrową, meble znajdujące się w korytarzach w większości nie utrudniają komunikacji. Interesant nie ma możliwości dostania się do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) z powodu braku windy w budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta, nie jest ona jednak dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. nie jest odpowiednio wyposażona. Biuro Obsługi Klienta -  znajduje się na parterze po lewej stronie po wejściu na hol główny. W punkcie obsługi klienta zawsze istnieje możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością ma konieczność wizyty w referatach na wyższych piętrach, po zgłoszeniu ustnym bądź telefonicznym, umówieniu terminu, odpowiedni pracownik Urzędu Miasta spotyka się z interesantem na parterze, w wydzielonym pomieszczeniu w celu pomocy i załatwieniu sprawy.
 
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku brak platform, pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.
 
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu nie ma miejsc parkingowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Trwa obecnie remont strefy parkingowej, natomiast po przeciwnej stronie ulicy przed wejściem głównym w odległości 50-100m od Urzędu znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osoby z niepełnosprawnoscią, z którego obecnie korzystają klienci Urzędu. Miejsce jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.
 
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku urzędu  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim  nie ma możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Informacja dodatkowe:
Do Urzędu można dostać się własnym pojazdem oraz komunikacją miejską, najbliższy przystanek znajduje się  ok 100m od siedziby Urzędu, należy kierować się autobusem na ul. Kolejową przystanek DWORZEC. Dodatkowo zamieszczono link do strony gdzie zamieszczono rozkłady jazdy : https://lidzbarkw.pl/komunikacja-miejska/
 
Kontakt z pracownikami Urzędu
W celu załatwienia  sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
1.Napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. A . Świętochowskiego 14 , 11 – 100 Lidzbark Warmiński
2.Dostarczyć pismo do Biura Obsługi Klienta, które mieści się na parterze budynku przy ul. A . Świętochowskiego 14 , 11 – 100 Lidzbark Warmiński
3. Napisać pismo i wysłać na adres e-mail: 
4.Zadzwonić na numer 89 767 85 00
5.Przybyć do urzędu i spotkać się z pracownikami w poniedziałek w godzinach 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
 
W celu zapoznania się z treścią dokumentów w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów), niedostępnych dla czytników ekranu, można skorzystać z bezpłatnych narzędzi:
 • RoboBraille - umożliwia wygenerowanie pliku audio (mp3) na podstawie wskazanego pliku,
 • OCR - umożliwia konwersję wskazanego pliku do formatu docx, xlsx lub txt

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Piotrowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-21 13:48:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-21 13:18:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03 13:08:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »