ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31.05.2022 r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej , znak: GK.6220.2.2022.MP

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-02 14:22:21 przez Kamil Mazurowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
GK.6220.2.2022.MP                                                     
        Lidzbark Warmiński, dnia 31.05.2022 r.
 
 
 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Pobór wód leczniczych termalnych ze złoża LIDZBARK WARMIŃSKI otworem GT-1 na działce nr 45/13 obręb 0009 w Lidzbarku Warmińskim ul. Kąpielowa 1”.
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego  ogłoszenia, zawiadomienie lub doręczenie które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego
w sprawie materiału.
                                                         Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 02.06.2022r.                                                                                    
                                                                                                       
                                Z up. Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
                                                                                                                Tomasz Nykiel
 
0trzymują :
  1. Strony postępowania ( wykaz stron w aktach sprawy) przez zawiadomienie - obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  2. a/a
Do wiadomości:
  1. TERMY WARMIŃSKIE Sp. z o.o.
           ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-02 14:02:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-02 14:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02 14:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)