ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego informuje, że:
 
Od dnia 24 stycznia 2023 roku wywieszono do publicznej wiadomości na okres 30 dni, tj. do dnia 23 lutego 2023 roku, protokół inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
Protokół inwentaryzacyjny wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim przy ul. A. Świętochowskiego 14.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole inwentaryzacyjnym proszone są o wnoszenie uwag i zastrzeżeń w podanym wyżej terminie.
 
Lidzbark Warmiński, dn. 24 stycznia 2023 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bajc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 08:57:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 08:58:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 08:59:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do zakupu paliwa stałego od dnia 01.01.2023r. do dnia 30.04.2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja o przystąpieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do zakupu paliwa stałego od dnia 01.01.2023r. do dnia 30.04.2023r.
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236) informuję, że Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 30.04.2023r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-04 11:03:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Napiórkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 11:04:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Napiórkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 11:04:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wynikach konkursu na świadczenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 do 31 grudnia 2024 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w miejscu ich zamieszkania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wynikach konkursu na świadczenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 do 31 grudnia 2024 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w miejscu ich zamieszkania.    
 
Informuję, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lidzbarku Warmińskim, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Koszt jednej godziny usług na 2023 rok, wynosić będzie 31,00 zł.           
 
Burmistrz 
Jacek Wiśniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Pastuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-22 10:18:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-22 10:19:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-22 10:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach
 • w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie
  z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
 
Wymagane wnioski i załączniki:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego;
Do wniosku należy załączyć:
 1. kopię dokumentów obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
 2. kopię dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej
  u pracodawcy;
 4. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy, której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);
 6. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;
 7. dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika (oświadczenie);
 8. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 9. w przypadku spółki cywilnej Kopia umowy spółki;
 10. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 11. oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy wskazanej w oświadczeniu);
 12. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 
 
 
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów
Centrum Usług Wspólnych
ul. Poniatowskiego 22, 11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (89) 519 57 65
Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
 
Plakat dofinansowanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Pieczul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-16 13:57:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-16 13:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16 13:57:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 23 listopada 2022 r.

zmiany terminu składania wniosku do ARiMR

Na podstawie § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.), termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r. Na mocy znowelizowanych przepisów wprowadzona została także możliwość uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc i dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z- niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 .

termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 23 listopada 2022 r.

Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 23 listopada 2022 r. Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Cybulska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 09:00:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 09:01:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 09:15:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informujemy, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność 31 grudnia 2022 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność 31 grudnia 2022 roku.
Wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).  Po dniu 31 grudnia 2022r. licencje niedostosowane tracą swoją ważność.
Osoba do kontaktu Starszy Inspektor Natalia Sztukowska 89 767 8522 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Sztukowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 12:59:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 12:59:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 12:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kocęba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 12:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 12:46:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 12:46:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ) informuję że Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-03 14:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-03 14:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03 14:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Wasylczyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-25 08:22:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-25 08:27:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25 08:27:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 i 2024 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

SPROSTOWANIE
DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 i 2024 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

W Ogłoszeniu, znak sprawy: OZ.4220.2.2022.AP dokonuje się sprostowania w następujący sposób: 
 1. w punkcie V. Termin składania ofert
zapis:,, Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny 15:30”, 
zastępuje się treścią: ,,Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny15:00”; 
 1. w punkcie VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty w podpunkcie 3
zapis: ,,Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy A. Świętochowskiego 14”,
zastępuje się treścią: ,,Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy A. Świętochowskiego 14”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Pastuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-19 17:07:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-19 17:07:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19 17:07:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji