ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory ławników - podjęte uchwały

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Raszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 15:34:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Raszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-06 14:41:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Raszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-06 14:41:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory Uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

Wybory Uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  KADENCJA 2024 – 2027
 
Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Sądu Rejonowego w Bartoszycach, na posiedzeniu 31 sierpnia 2023 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027 do:
  • Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim – 1 ławnik,
  • Sądu Rejonowego w Bartoszycach – ogółem 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.
Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1 ustawy):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1.Prezesi właściwych sądów;
2. Stowarzyszenia;
3. Inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4. Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia należy złożyć do 31 października 2023 r.
 
Kartę można uzyskać w:
- Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, Biuro Rady Miejskiej pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałki w godz. 8.00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00,
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: https://bip.lidzbarkw.pl – w zakładce Wybory -> Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027.
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 ustawy:
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Art. 6. 1. Lekarz POZ to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę, zgodnie z art. 9.
2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., (…) z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172));
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 - Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 3 lub pobrać załączniki umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: https://bip.lidzbarkw.pl – w zakładce Wybory -> Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027.
Termin ostateczny do składania dokumentów mija 31 października 2023 r.
Dokumenty należy składać w Biurze Rady Miejskiej ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu t.j. w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00), tel. 89 767 85 28.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.
Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.
 
                                                                                                                  Burmistrz
                                                                                                        /-/ Jacek Wiśniowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Raszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-03 09:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Raszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-04 14:00:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Raszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-04 14:00:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJA NA LATA 2024 - 2027
 
W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2023 roku kadencją ławników informujemy,  do dnia 30 czerwca 2023 r. trwa zgłaszanie kandydatów na ławników na nową kadencję.
Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).
Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027 do:
  • Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim – 3 ławników,
  • Sądu Rejonowego w Bartoszycach – ogółem 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników.
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.
Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
 Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1 ustawy):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1.Prezesi właściwych sądów;
2. Stowarzyszenia;
3. Inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4. Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia należy złożyć do 30 czerwca 2023 r.
 
Kartę zgłoszenia można uzyskać w:
- Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, Biuro Rady Miejskiej pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałki w godz. 8.00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00,
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: https://bip.lidzbarkw.pl – w zakładce Wybory -> Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027.
 
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 ustawy:
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Art. 6. 1. Lekarz POZ to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę, zgodnie z art. 9.
2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., (…) z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172));
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 - Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 3 lub pobrać załączniki umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: https://bip.lidzbarkw.pl – w zakładce Wybory -> Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027.
Termin ostateczny do składania dokumentów mija 30 czerwca 2023 r.
 
Dokumenty należy składać w Biurze Rady Miejskiej ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu t.j. w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00), tel. 89 767 85 28.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.
Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Wiśniowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Raszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-06 13:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Raszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-06 13:31:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Raszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 15:32:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »