ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2021-08-25

Ogłoszono dnia: 2021-08-25

Termin składania dokumentów: 2021-09-08 15:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, 
 2. specjalizacja z zakresu  organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej  (Dz.U.2020.1876 t.j.)
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. jest obywatelem polskim,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 2 letni staż na stanowisku kierowniczym,
 2. znajomość obsługi komputera, obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Exel), oraz poczty elektronicznej i internetu,
 3. odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 4. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 7. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 8. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i organizacja pracy MOPS oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań.
 2.  Wyznaczanie strategii działania MOPS.
 3.  Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych MOPS. 
 4.  Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.
 5.  Nadzór i kontrola nad właściwym sporządzaniem i realizacją planów finansowych.
 6.  Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji MOPS.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejetności i kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-08 15:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski  11-100 Lidzbark Warmiński ul. A. Świętochowskiego  z dopiskiem: Dotyczy: " Dyrektor MOPSw terminie do dnia 08.09.2021r. do godz. 15:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbaku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14, I piętro.
Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

OŚWIADCZENIE
 
Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko Dyrektora MOPS w Lidzbarku Warmińskim
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl  (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, tel.897678539
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie
 
 
 
 
                                                                                                    ………………………………………….
                                                                                                                podpis
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Skrętkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-25 22:43:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-25 22:43:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15 14:48:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony