ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Transportu i Infrastruktury

Data udostępnienia: 2021-12-13

Ogłoszono dnia: 2021-12-13

Termin składania dokumentów: 2021-12-27 12:00:00

Nr ogłoszenia: 13

Zlecający: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1.  wykształcenie wyższe techniczne, prawo lub ekonomia
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4.  nieposzlakowana opinia,
 5.  co najmniej 4-letni staż pracy w tym rok na stanowisku kierowniczym,
 6.  jest obywatelem polskim,
 7.  prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,
 2.  znajomość obsługi komputera, obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Exel), oraz poczty elektronicznej i internetu,
 3.  znajomość dokumentacji technicznej i kosztorysowej robót budowlanych,
 4. umiejętność czytania rysunków technicznych,
 5.  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 6.  znajomość ustawy o finansach publicznych,
 7.  znajomość ustawy Prawo Budowlane,
 8.  znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 9.  znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 10. Certyfikat Kompetencji Zawodowych – mile widziany,
 11. uprawnienia techniczne – mile widziane.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przypisami i zadaniami.
 2. Nadzór nad zarządzaniem i gospodarowaniem małą infrastrukturą miejską.
 3. Nadzór nad robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi i pracami społecznie użytecznymi.
 4. Nadzór nad całością spraw z zakresu komunikacji miejskiej.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej.
 6. Administrowanie w pełnym zakresie budynkiem dawnego dworca.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejetności i kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-27 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski  11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14 z dopiskiem: Dotyczy: " Kierownik Referatu Transportu i Infrastruktury" w terminie do dnia 27.12.2021r. do godz. 12.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbaku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14, I piętro.
Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

OŚWIADCZENIE
 
Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko kierownik Referatu w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, tel.897678539
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie
 
 
 
 
                                                                                                    ………………………………………….
                                                                                                                podpis
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Niedźwiedzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 14:05:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 14:05:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-30 12:27:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1687 raz(y)