ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 września 2021r. (ul. Wybickiego)

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-17 13:31:31 przez Alicja Tumińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
z dnia 17 września 2021 roku
 
          Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński:
 
Działka położona przy ulicy Józefa Wybickiego oznaczona w obrębie 5 numerem 137/32 o powierzchni 1000m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00032916/7.
 
Cena nieruchomości – 109.530,00zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, porośnięty trawą. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa i tereny niezabudowane. Dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Wybickiego.
 
Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest w jednostce E2 symbolem:
MN.01 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy -zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
3) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej;
4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m;
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;
6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni lub grafitu;
7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,30;
8) minimalna i maksymalna intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,60;
9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku -jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
ZP.02 (dot. części działki) – Tereny zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej.
1) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
3) dopuszcza się możliwość grodzenia.
 
Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem tj. musi być rozpoczęta zabudowa w ciągu roku i zakończona w ciągu trzech lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.
 
Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, to jest od dnia 17 września 2021r. do dnia 08 października 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-17 13:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Tumińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-17 13:31:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Tumińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 13:31:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony