ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej, znak: GK.6220.3.2022.MP

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-14 09:55:44 przez Kamil Mazurowski

Akapit nr - brak tytułu

GK.6220.3.2022.MP                                  
                           Lidzbark Warmiński, dnia 13.07.2022r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Zbieraniu odpadów złomów metali  w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Szwoleżerów 18 na części działki nr 102 obręb ewidencyjny 6‘’.
                     
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
 o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego  ogłoszenia, zawiadomienie lub doręczenie które podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 14.07.2022 r.
 
                                                                                                                                                                          BURMISTRZ                                                                                                     
                                                                                                                   Jacek Wiśniowski
Do wiadomości:
1.PHU MARDOM Mariusz Hermanowicz
ul. Kolejowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
« powrót do poprzedniej strony