ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-15 15:12:38 przez Anna Jasiun

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                    Lidzbark Warmiński, dnia 15.04.2024 r.
GK.6220.5.2023.MP
  
 
                                                                         ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
                       Burmistrza Lidzbarka  Warmińskiego  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.)
                                                                                                                 
                                                                                    Zawiadamiam
o złożeniu  wniosku w dniu 12.04.2024 r., przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyzaka, Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa ,,PYZAK”, ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim’’, umiejscowionego na działkach: 10/15, 10/22, 10/50, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, 3/3, 3/4, 4 obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński.
Na podstawie  art. 75 ust.1 pkt ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zgodnie z  art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14 ( po uprzednim uzgodnieniu 
pod numerem 89 767 85 20) w godz. 8:00- 16:00 Poniedziałek, 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
 
                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnień.
            Strona może działać przez pełnomocnika , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
             Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego . W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ulicy Świętochowskiego 14.
             Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania
o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie lub doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15.04.2024 r.
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                    Z-ca BURMISTRZA
                                                                                                              
                                                                                                                                                     Tomasz Nykiel                                                       
  
   
 
 
                                                                             
                                                                                                                                                                                
0trzymują :
  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  2. a/a
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Cezary Pyzak, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,, Pyzak’’, ul. Dąbrowskiego 11,11-100 Lidzbark Warmiński
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw terenowych I ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów ½, 10-522 Olsztyn
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jasiun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-15 15:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-15 15:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-15 15:15:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony